CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

02/12/2021


1. Mục đích và phạm vi thu thập

Phạm vi dữ liệu được thu thập trên Ứng dụng G-Store bao gồm:

 • Email;
 • Điện thoại;
 • Tên đăng nhập;
 • Mật khẩu đăng nhập;
 • Địa chỉ thanh toán và/hoặc giao nhận hàng hoá;
 • Thông tin được gửi bởi hoặc liên quan đến (các) thiết bị được sử dụng để truy cập vào Ứng dụng G-Store;
 • Thông tin về mạng của người dùng và những người và tài khoản mà người dùng có tương tác;
 • Hình ảnh hoặc âm thanh hoặc video khi được người dùng cho phép;
 • Thông tin sử dụng và giao dịch, bao gồm chi tiết về lịch sử tìm kiếm, giao dịch, quảng cáo và nội dung hiển thị mà tương tác với Ứng dụng G-Store, cũng như các sản phẩm và dịch vụ có liên quan của người dùng;
 • Dữ liệu về địa điểm khi được người dùng cho phép;
 • Bất kỳ thông tin nào khác về người dùng khi người dùng đăng nhập để sử dụng Ứng dụng G-Store, và khi người dùng sử dụng Ứng dụng G-Store, cũng như thông tin về việc người dùng sử dụng Ứng dụng G-Store như thế nào.

Với tài khoản mặc định là tài khoản mua hàng thì chỉ cần cung cấp tối thiểu thông tin về tên, số điện thoại liên hệ và địa chỉ, các tài khoản đăng bán thì cần bổ sung thêm mã số thuế cá nhân, địa chỉ, chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, với tài khoản doanh nghiệp cần bổ sung mã số thuế doanh nghiệp, địa chỉ doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, mã đăng ký kinh doanh kèm ngày cấp, nơi cấp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký và OTP theo số điện thoại của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Ban quản lý Ứng dụng G-Store về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 • Mục đích thu thập thông tin: G-Store có thể thu thập, sử dụng, tiết lộ và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng cho các mục đích sau đây:
 • Để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của người dùng với Ứng dụng G-Store hoặc của người dùng với các bên thứ ba (nếu có).
 • Để quản lý, điều hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc người dùng sử dụng và/hoặc truy cập Ứng dụng G-Store (bao gồm các sở thích của khách hàng), cũng như quan hệ và tài khoản người dùng của khách hàng với Ứng dụng G-Store.
 • Để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của người dùng đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho người dùng về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường.
 • Để thực thi các chính sách, điều khoản điều kiện của Ứng dụng G-Store hoặc bất kỳ thỏa thuận nào giữa người dùng và G-Store (nếu có);
 • Để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người dùng;
 • Để phục vụ mục đích nhận dạng, xác minh, đánh giá pháp lý hoặc để nhận biết khách hàng;
 • Để duy trì và quản lý bất kỳ bản cập nhật phần mềm nào và/hoặc các bản cập nhật khác và sự hỗ trợ có thể được yêu cầu tùy lúc nhằm đảm bảo Ứng dụng G-Store hoạt động suôn sẻ;
 • Để giải quyết hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho dịch vụ khách hàng, thực hiện các chỉ thị của người dùng, giải quyết hoặc trả lời bất kỳ thắc mắc nào được gửi bởi (hoặc nhằm được gửi bởi) người dùng hoặc thay mặt người dùng;
 • Để liên hệ với người dùng hoặc liên lạc với người dùng qua điện thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư hoặc cách khác nhằm mục đích quản trị và/hoặc quản lý quan hệ của người dùng với G-Store hoặc việc người dùng sử dụng Ứng dụng G-Store, chẳng hạn như ở việc truyền đạt thông tin hành chính cho người dùng liên quan đến các dịch vụ trên Ứng dụng G-Store. Người dùng sẽ xác nhận và đồng ý rằng sự liên lạc như thế của G-Store có thể là theo cách gửi thư qua đường bưu điện, tài liệu hoặc thông báo cho người dùng, có thể gồm có tiết lộ dữ liệu cá nhân nhất định về người dùng để cung cấp các tài liệu đó cũng như trên bao bì/phong bì;
 • Để cho phép các người dùng khác tương tác hoặc liên lạc với người dùng hoặc thấy một số hoạt động của người dùng trên Ứng dụng G-Store, bao gồm để thông báo cho người dùng khi một người dùng khác đã gửi cho người dùng một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét về người dùng trên Ứng dụng G-Store hoặc để liên kết với việc người dùng sử dụng các tính năng xã hội trên Ứng dụng G-Store;
 • Để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển và/hoặc lập đặc tính sản phẩm và dịch vụ), để phân tích cách thức người dùng sử dụng Ứng dụng G-Store, để giới thiệu sản phẩm và/hoặc dịch vụ theo sự quan tâm của người dùng, để cải thiện Ứng dụng G-Store và/hoặc để cải thiện trải nghiệm khách hàng của người dùng;
 • Để cho phép kiểm tra và khảo sát khác để, ngoài những hoạt động khác, xác thực quy mô và thành phần của đối tượng mục tiêu của G-Store, và hiểu được trải nghiệm của họ với Ứng dụng G-Store;
 • Để đáp ứng các thủ tục pháp lý hoặc để tuân thủ hoặc theo quy định của pháp luật hiện hành, và các yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc yêu cầu của bất cứ cơ quan tài phán nào hoặc khi G-Store thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn, đáp ứng các yêu cầu đáp ứng các yêu cầu công bố thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật ràng buộc nào đối với G-STORE hoặc các công ty hoặc chi nhánh liên quan của G-Store (bao gồm, nếu có, việc hiển thị tên, chi tiết liên hệ và chi tiết công ty của người dùng);
 • Để lập số liệu thống kê và nghiên cứu đáp ứng yêu cầu báo cáo và/hoặc duy trì sổ sách nội bộ hoặc theo quy định;
 • Để thực hiện quy trình tìm hiểu và xác minh hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm nhưng không giới hạn kiểm tra lý lịch) tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các thủ tục kiểm soát rủi ro của G-Store, có thể được pháp luật yêu cầu hoặc có thể đã được G-Store áp dụng;
 • Để kiểm tra các dịch vụ của Ứng dụng G-Store hoặc hoạt động của Ứng dụng G-Store;
 • Để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hoạt động gian lận thực tế hoặc bị nghi ngờ nào xảy ra trên Ứng dụng G-Store, gian lận, các hành vi phi pháp, thiếu sót hay hành vi sai trái nào, cho dù có liên quan đến việc người dùng sử dụng Ứng dụng G-Store hay không hay bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ quan hệ của người dùng với G-Store;
 • Để đáp ứng bất cứ các mối đe dọa hoặc yêu cầu thực tế nào được khẳng định chống lại G-Store/ Ứng dụng G-Store hoặc các yêu cầu khác liên quan (nếu có);
 • Để lưu trữ, lập máy chủ, sao lưu (cho dù là vì mục đích khôi phục sau thảm họa hoặc mục đích khác) đối với dữ liệu cá nhân của người dùng;
 • Để xử lý và/hoặc tạo thuận tiện cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trường hợp giao dịch đó liên quan đến G-Store như một bên tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty hay công ty liên kết của G-Store như một bên tham gia hoặc liên quan đến G-Store và/hoặc bất kỳ một hay nhiều công ty hoặc công ty liên kết của G-Store như (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác tham gia giao dịch như thế. "Giao dịch tài sản kinh doanh" là các giao dịch mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, thanh lý hay tài trợ nào của một tổ chức hoặc một phần của một tổ chức hoặc của bất kỳ hoạt động kinh doanh hay tài sản nào của một tổ chức; và/hoặc bất kỳ mục đích nào mà G-Store thông báo cho người dùng tại thời điểm xin sự cho phép của người dùng.

2. Thời điểm thu thập thông tin

G-STORE sẽ/có thể thu thập dữ liệu cá nhân về người dùng tại một hoặc các thời điểm sau:

 • Khi người dùng đăng ký và/hoặc sử dụng Ứng dụng G-Store;
 • Khi người dùng gửi bất kỳ biểu mẫu nào, bao gồm đơn đăng ký hoặc các mẫu đơn khác liên quan đến bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào của G-Store, bằng hình thức trực tuyến hay dưới hình thức khác;
 • Khi người dùng ký kết bất kỳ thỏa thuận nào hoặc cung cấp các tài liệu hoặc thông tin khác liên quan đến tương tác giữa người dùng với G-Store, hoặc khi người dùng sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của G-Store;
 • Khi người dùng tương tác với G-Store, chẳng hạn như thông qua các cuộc gọi điện thoại (có thể được ghi âm lại), thư từ, fax, gặp gỡ trực tiếp, các nền ứng dụng truyền thông xã hội và email;
 • Khi người dùng sử dụng các dịch vụ điện tử của G-Store, hoặc tương tác với G-Store qua Ứng dụng G-Store hoặc Trang Web của G-Store. Trường hợp này bao gồm thông qua tập tin cookie mà G-STORE có thể triển khai khi người dùng tương tác với Ứng dụng G-Store hoặc Trang Web của G-Store;
 • Khi người dùng cấp quyền trên thiết bị của người dùng để chia sẻ thông tin với hoặc Trang Web của G-Store;
 • Khi người dùng liên kết tài khoản G-Store với tài khoản mạng xã hội của người dùng hoặc các tài khoản bên ngoài khác hoặc sử dụng các tính năng mạng xã hội khác, phù hợp với các chính sách của nhà cung cấp.
 • Khi người dùng thực hiện các giao dịch thông qua Ứng dụng G-Store;
 • Khi người dùng cung cấp ý kiến phản hồi hoặc gửi khiếu nại cho G-Store;
 • Khi người dùng đăng ký tham gia bất kỳ chương trình, sự kiện nào trên Ứng dụng G-Store; hoặc
 • Khi người dùng gửi dữ liệu cá nhân của người dùng cho G-Store vì bất kỳ lý do gì.

Lưu ý: Các trường hợp trên không nhằm mục đích liệt kê đầy đủ các trường hợp và chỉ đưa ra một số trường hợp phổ biến về thời điểm dữ liệu cá nhân của người dùng có thể bị thu thập

3. Phạm vi sử dụng thông tin

Ứng dụng G-Store sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và G-Store;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại G-Store;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Ứng dụng G-Store có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra, cơ quann nhà nước có thẩm quyền khác liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

4. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của G-Store.

5. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân

Đối tượng được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng/ thành viên thuộc một trong những trường hợp sau:

 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ G-Store;
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện một phần dịch vụ do Công Ty Cổ Phần Công Nghệ G-Store cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng (có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do G-Store cung cấp.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu G-Store cung cấp thông tin người dùng để phục vụ quá trình điều tra.
 • Người mua và người bán xảy ra tranh chấp và yêu cầu G-Store là đơn vị hòa giải.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

 • Công Ty Cổ Phần Công Nghệ G-Store
 • Trụ sở chính: Số 60, ngõ 132 Cầu Diễn, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
 • Email: Support@gstore.social
 • Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu G-Store thực hiện việc này.

Khi tiếp nhận những phản hồi này, G-Store sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời và hướng dẫn thành viên khôi phục hoặc xóa bỏ thông tin cá nhân khách hàng.

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Ứng dụng G-Store được G-Store cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của G-Store. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, G-Store sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của G-Store.

Ban quản lý Ứng dụng G-Store yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Ứng dụng G-Store không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng

Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba đến Ban quản lý Ứng dụng G-Store đến địa chỉ Công ty hoặc qua email: Support@gstore.social.

Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.

Thời gian xử lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.

Tag Tin Tức
G-store